Privaatsustingimused

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Alljärgnevalt on määratletud Ajakirjastus OÜ käsutuses olevate Kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseis, viis ning salastatus.

Kes on Klient?

Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on astunud Ajakirjastus OÜ-ga lepingulisse suhtesse (on esitanud tellimuse).

Mis on Kliendiandmed?

Kliendiandmed on mistahes info, mida Klient on Ajakirjastus OÜ-le enda kohta avaldanud ja mis on seega Ajakirjastus OÜ-le teada (nt Kliendi nimi, mobiiltelefoni number, aadress, tehingute andmed).

Mis on Kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine Kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on Kliendiandmete Töötleja?

Kliendiandmete Töötleja on Ajakirjastus OÜ (Saue 8-3, Rakvere, Lääne-Virumaa, 44313). Kliendiandmete volitatud töötlejad on AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ, DPD Eesti AS, Cargobus OÜ.

Kes on Kolmas Isik?

Kolmas Isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Klient ega Kliendiandmete Töötleja.

Töödeldavate Kliendiandmete koosseis

Ajakirjastus OÜ kogub alljärgnevaid Kliendiandmeid:

 1. Kliendi ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 2. registrikood;
 3. elukoht/asukoht;
 4. arveldusarve number;
 5. kontaktandmed;
 6. tehingute andmed (Kliendi poolt sooritatud ostude andmed);
 7. andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
 8. kõiki Kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), sh on Ajakirjastus OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.

Seaduses sätestatud alustel on Ajakirjastus OÜ-l õigus töödelda ka selliseid Kliendiandmeid, mida ei ole käesolevas nõusolekus nimetatud.

Millised on Kliendiandmete töötlemise eesmärgid?

Ajakirjastus OÜ töötleb Kliendiandmeid järgmistel eesmärkidel:

 1. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine;
 2. oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitse (nt andmete edastamine kohtule);
 3. Klientide ootuste parem mõistmine ning seeläbi Kliendile sobivate, kvaliteetsete teenuste pakkumine;
 4. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel avaldab Ajakirjastus OÜ Kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate Isikute ligipääsu ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusteenust pakkuvate firmadega on Ajakirjastus OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.